Algemene voorwaarden

1. Aanvaarding

Door gebruik te maken van, en/of bezoek te brengen aan deze website, inclusief alle content, producten, software en diensten aangeboden via de Motorsport.com website (nl.motorsport.com) en gerelateerde websites (hierna collectief naar verwezen als de ‘Motorsport.com Website), bevestigt u akkoord te gaan met deze Gebruikersvoorwaarden. Motorsport.com, Inc. mag, naar eigen goeddunken, deze Gebruikersvoorwaarden op elk moment wijzigen of herzien, en u verklaart aan dergelijke wijzigingen of herzieningen gebonden te zijn. Niets in deze overeenkomst zal geacht worden enig recht of voordeel aan derden te verschaffen.

2. Motorsport.com Website

 1. Deze Gebruikersvoorwaarden gelden voor alle gebruikers van de Motorsport.com Website, inclusief gebruikers die videocontent, informatie en andere materialen of diensten op de website aanleveren. De Motorsport.com Website bevat alle aspecten van Motorsport.com, inclusief maar niet beperkt tot alle producten, software en diensten aangeboden via de Motorsport.com Website.
 2. De Motorsport.com Website kan links naar websites van derden die niet in het bezit zijn van, of worden aangestuurd door Motorsport.com bevatten. Motorsport.com heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacy beleid of toepassingen van derden. Bovendien zal en kan Motorsport.com de inhoud van de website van derden niet censureren of aanpassen. Door gebruik te maken van de Motorsport.com Website, ontheft u Motorsport.com uitdrukkelijk van enige en alle aansprakelijkheid met betrekking tot uw gebruik van elke website van derden.

3. Motorsport.com Accounts

 1. Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Motorsport.com Website, dient u een Motorsport.com member account aan te maken, waarvoor een afzonderlijke Motorsport.com Member Agreement geldt, welke te vinden is via https://nl.motorsport.com/info/membership-agreement/. U mag geen account van een ander gebruiken zonder toestemming. Wanneer u uw account creëert, dient u accurate en volledige informatie aan te leveren. U bent zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden met uw account, en u dient uw wachtwoord veilig te houden. U moet Motorsport.com direct op de hoogte stellen wanneer er sprake is van elke inbreuk op de veiligheid of ongeautoriseerd gebruik van uw account.
 2. Hoewel Motorsport.com niet aansprakelijk is voor uw verliezen veroorzaakt door enige vorm van ongeautoriseerd gebruik van uw account, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor verliezen van Motorsport.com of anderen door dergelijk ongeautoriseerd gebruik.

4. Gebruik van de Motorsport.com Website – Machtigingen en beperkingen

Motorsport.com verleent u hierbij toestemming voor toegang tot en gebruik van de Motorsport.com Website, zoals uiteengezet in deze Gebruikersvoorwaarden, op voorwaarde dat:

 1. U gaat ermee akkoord in geen enkel medium geen enkel deel van de Motorsport.com Website te distribueren, inclusief maar niet beperkt tot Gebruikersinzendingen (hieronder gedefinieerd), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Motorsport.com.
 2. U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Motorsport.com Website te veranderen of aan te passen, inclusief maar niet beperkt tot de technologieën waarvan gebruik wordt gemaakt.
 3. U gaat ermee akkoord geen toegang te nemen tot Gebruikersinzendingen (hieronder gedefinieerd) of andere Motorsport.com content door middel van enige technologie of middelen anders dan de pagina’s van de Motorsport.com Website of andere uitdrukkelijke geautoriseerde middelen die Motorsport.com kan aanwijzen.
 4. U gaat ermee akkoord de Motorsport.com Website, inclusief de Motorsport.com’s integreerbare videospeler, niet te gebruiken voor enige vorm van commercieel gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Motorsport.com. Verboden commercieel gebruik bevat elke van de volgende acties ondernomen zonder uitdrukkelijke toestemming van Motorsport.com:
  • verkoop van toegang tot de Motorsport.com Website of gerelateerde diensten op een andere website;
  • gebruik van de Motorsport.com Website of gerelateerde diensten met het primaire doel het verkrijgen van inkomsten uit advertenties of abonnementen;
  • de verkoop van advertentieruimte, op de Motorsport.com Website of elke website van derden, gericht op de inhoud van specifieke Gebruikersinzendingen of Motorsport.com content;
  • enig gebruik van de Motorsport.com Website of gerelateerde diensten, om naar eigen goeddunken gebruik te maken van de middelen of Gebruikersinzendingen van Motorsport.com met als doel de concurrentie aan te gaan met, of het veranderen van de markt van Motorsport.com, Motorsport.com content, of haar Gebruikersinzendingen.
 5. Toegestaan commercieel gebruik inclusief het uploaden van een originele video op Motorsport.com, of het onderhouden van een origineel kanaal op Motorsport.com, om uw organisatie of raceteam te promoten, volgens de voorwaarden van de Motorsport Member Agreement, en elk ander gebruik waarbij Motorsport.com uitdrukkelijk schriftelijke toestemming dient te geven;
 6. Wanneer u gebruik maakt van de integreerbare videospeler op uw website, moet u een prominente link terug naar de Motorsport.com Website plaatsen op de pagina’s waar de integreerbare videospeler gebruikt wordt en u mag geen enkel deel van de integreerbare videospeler op welke wijze dan ook aanpassen, opbouwen of blokkeren.
 7. U gaat ermee akkoord geen geautomatiseerd systeem te gebruiken of te lanceren, inclusief zonder beperkingen, ‘robots’, ‘spinnen’ of ‘offline leesmogelijkheden’, om kunstmatige vertoningen van video-inhoud te genereren, of om op andere wijze toegang te verkrijgen tot de Motorsport.com Website op een manier waarbij in een bepaalde tijdsperiode meer verzoeken bij de Motorsport.com servers worden ingediend dan een mens op redelijke wijze kan produceren in hetzelfde tijdsbestek door middel van het gebruik van een conventionele online webbrowser. Niettegenstaande het voorgaande, geeft Motorsport.com de operators van publieke zoekmachines toestemming om gebruik te maken van spinnen om materiaal van de site te kopiëren met als enig doel, en alleen voor zover noodzakelijk voor het creëren van openbaar beschikbare, doorzoekbare indexen van de materialen maar niet het cachen of archiveren van dergelijke materialen. Motorsport.com behoudt het recht om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen te herroepen. U gaat ermee akkoord geen persoonlijk identificeerbare informatie, inclusief accountnamen, te verzamelen van de Motorsport.com Website (bijv. discussiefora, reacties, e-mail) voor commerciële doeleinden. U gaat ermee akkoord geen verzoek in te dienen, voor commerciële doeleinden, bij enige gebruiker van de Motorsport.com Website met betrekking tot hun Gebruikersinzendingen.
 8. In uw gebruik van de Motorsport.com Website, zult u anderzijds voldoen aan de voorschriften van deze Gebruikersvoorwaarden, en alle van toepassing zijnde lokale, nationale en internationale wetten en regels.
 9. Motorsport.com behoudt zich het recht elk onderdeel van de Motorsport.com Website op elk moment te staken.

5. Uw gebruik van content op de site

Naast de algemene beperkingen van hierboven, gelden de volgende beperkingen en condities specifiek voor uw gebruik van de content op de Motorsport.com Website:

 1. De content op de Motorsport.com Website, met uitzondering van alle Gebruikersinzendingen (zoals hieronder gedefinieerd), inclusief zonder beperkingen, de tekst, software, scripts, graphics, foto’s, geluiden, muziek, video’s, interactieve features en dergelijke (‘Content’) en de handelsmerken, dienstmerken en logo’s die daarbij gebruikt worden (‘Merken’), zijn in eigendom van, of worden gebruikt onder licentie door Motorsport.com, onderworpen aan het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten in het kader van de wet. Content op de Motorsport.com Website wordt aan u aangeboden ALS ZIJNDE voor uw informatie en persoonlijk gebruik alleen en mag niet worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, overgedragen, uitgezonden, vertoond, verkocht, onder licentie worden geplaatst of op andere wijze uitgebuit voor welk ander doel dan ook zonder de schriftelijke toestemming van de respectievelijke eigenaren. Motorsport.com behoudt alle rechten die niet uitdrukkelijk verleend zijn in en aan de Motorsport.com Website en haar content.
 2. U mag enkel toegang tot Gebruikersinzendingen voor uw eigen informatie en persoonlijk gebruik, of zoals anders bedoeld is door de normale functionaliteit van de Motorsport.com Website.
 3. Gebruikersreacties zijn beschikbaar gemaakt voor uw informatie en persoonlijk gebruik alleen, zoals bedoeld door de normale functionaliteit van de Motorsport.com Website. Gebruikersreacties zijn beschikbaar gemaakt ‘als zijnde’ en mogen niet worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, overgedragen, uitgezonden, vertoond, verkocht, onder licentie worden geplaatst, gedownload of op andere wijze uitgebuit die niet overeenkomt met de bedoelde normale functionaliteit van de Motorsport.com Website of anders zoals verboden in deze overeenkomst.
 4. U mag toegang tot Motorsport.com Content, Gebruikersinzendingen en andere inhoud enkel zoals is toegestaan volgens deze overeenkomst. Motorsport.com behoudt alle rechten die niet uitdrukkelijk verleend zijn in en aan de Motorsport.com Website en haar content.
 5. U gaat ermee akkoord dat u zich niet bezighoudt met het gebruik, kopiëren of distribueren van enige content anders dan uitdrukkelijk toegestaan, inclusief elke vorm van gebruik, kopiëren of distribueren van Gebruikersinzendingen van derden verkregen via de Motorsport.com Website, voor commerciële doeleinden.
 6. U gaat ermee akkoord veiligheid gerelateerde functies van de Motorsport.com Website of toepassingen die het kopiëren van elke content voorkomt of beperkt mogelijk maakt niet te omzeilen, uit te schakelen of op een andere wijze in te grijpen bij het gebruik van de Motorsport.com Website of haar content.
 7. U begrijpt dat wanneer u gebruik maakt van de Motorsport.com Website, u blootgesteld wordt aan Gebruikersinzendingen uit diverse bronnen, en dat Motorsport.com niet verantwoordelijk is voor de accuraatheid, functionaliteit, veiligheid of intellectuele eigendomsrechten of gerelateerd aan dergelijke Gebruikersinzendingen. Verder begrijpt en erkent u dat u kunt worden blootgesteld aan Gebruikersinzendingen die inaccuraat, beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend zijn en u gaat er hierbij mee akkoord af te zien van elke vorm van juridische of billijke rechten of remedies die u heeft of kunt hebben tegen Motorsport.com ten opzichte daarvan, en u houdt Motorsport.com, haar eigenaars/operators, affiliates en/of licentiehouders onschadelijk voor zover toegestaan door de wet met betrekking tot alle zaken die verband houden met uw gebruik van de Motorsport.com Website.

6. Accountbeëindiging beleid

 1. Motorsport.com kan de toegang van een gebruiker tot de Motorsport.com Website beëindigen zonder voorafgaand daarover te berichten indien Motorsport.com bepaalt dat de gebruiker deze Gebruikersvoorwaarden heeft overtreden.
 2. Motorsport.com houdt zich het recht voor om te bepalen of content of een gebruikersinzending geschikt is voor vertoning op de Motorsport.com Website, en Motorsport.com kan elke gebruikersinzending en content naar eigen goeddunken op elk moment verwijderen zonder voorafgaand daarover te berichten.

7. Digital Millennium Copyright Act

 1. Wanneer u eigenaar bent van auteursrechten of een agent daarvan en van mening bent dat enige Gebruikersinzending of andere content uw auteursrecht schendt, kunt u melding maken op grond van de Digital Millennium Copyright Act (‘DMCA’) door de auteursrechtelijke afdeling van Motorsport.com schriftelijk te voorzien van de volgende informatie:

  • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die geautoriseerd is om namens de eigenaar van een exclusief recht dat mogelijk zou zijn geschonden te handelen;
  • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermd werk waarvan geclaimd wordt dat geschonden is, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site onder een enkele notificatie vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;
  • Identificatie van materiaal waarvan geclaimd wordt dat het geschonden is of het onderwerp van inbreuk makende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang tot moet worden uitgeschakeld en informatie die de dienstverlener redelijkerwijs in staat stelt het materiaal te lokaliseren.
  • Informatie die de dienstverlener redelijkerwijs in staat stelt om contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een emailadres;
  • Een verklaring dat u erop vertrouwt dat het gebruik van het materiaal in de betreffende kwestie waarover geklaagd wordt niet geautoriseerd is door de eigenaar van de auteursrechten, zijn agent, of de wet, en;
  • Een verklaring dat de informatie in de melding accuraat is en, op straffe van meineed, u geautoriseerd bent om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat vermeend geschonden zou zijn.
  • Meldingen van vermeende schending dienen per email te worden verstuurd aan copyright@motorsport.com. U erkent dat, indien u niet voldoet aan alle eisen van deze sectie 8 (A), uw DMCA-melding niet geldig is.
 2. Contra-verklaring. Indien u van mening bent dat uw Gebruikersinzending die is verwijderd (of waartoe de toegang is uitgeschakeld) geen inbreuk maakt, of dat u beschikt over de autorisatie van de auteursrechtenhouder, de agent van de auteursrechtenhouder, of volgens de wet de content in uw Gebruikersinzending heeft geplaatst en gebruikt, kunt u een contra-verklaring sturen aan de Copyright Agent met daarin de volgende informatie:
  • Uw fysieke of elektronische handtekening;
  • Identificatie van de content die verwijderd is of waartoe de toegang is uitgeschakeld en de locatie waarop de content te zien was voordat het werd verwijderd of uitgeschakeld;
  • Een verklaring dat u erop vertrouwd dat de content is verwijderd of uitgeschakeld ten gevolge van een misidentificatie van de content; en
  • Uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres, een verklaring dat u akkoord gaat met de jurisdictie van de federale rechtbank in Miami, Florida, en een verklaring dat u uw medewerking verleent aan de persoon die melding maakte van de vermeende inbreuk.
  • Indien een contra-verklaring wordt ontvangen door de auteursrechtelijke afdeling van Motorsport.com, kan Motorsport.com een kopie van de contra-verklaring sturen naar de oorspronkelijke klagende partij waarbij die persoon geïnformeerd wordt dat hij de verwijderde of uitgeschakelde content binnen 10 werkdagen kan terugplaatsen. Tenzij de eigenaar van de auteursrechten een gerechtelijk bevel uitbrengt tegen de leverancier van de content, lid of gebruiker, kan de verwijderde content worden teruggeplaatst, of de toegang ertoe worden hersteld, binnen 10 tot 14 werkdagen of meer na ontvangst van de contra-verklaring, naar eigen goeddunken van Motorsport.com.

8. Vrijwaring van garanties

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE MOTORSPORT.COM WEBSITE OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, VERWERPEN MOTORSPORT.COM, HAAR MANAGERS, BESTUURDERS, MEDEWERKERS EN AGENTEN ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, IN VERBINDING MET DE MOTORSPORT.COM WEBSITE EN HET GEBRUIK HIERVAN. MOTORSPORT.COM BIEDT GEEN GARANTIES OF VERTEGENWOORDIGING MET BETREKKING TOT DE ACCURATESSE OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DEZE SITE OF DE INHOUD OP SITES VERBONDEN AAN DEZE SITE EN AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ALLE (I) FOUTEN, OF ONVOLLEDIGHEDEN VAN CONTENT, (II) PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSSCHADE, OP WELKE WIJZE DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT ONZE TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE MOTORSPORT.COM WEBSITE, (III) ALLE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ELKE EN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIELE INFORMATIE DIE HIER IS OPGESLAGEN, (IV) ELKE ONDERBREKING OF STAKING VAN OVERDRACHT NAAR OF VAN DE MOTORSPORT.COM WEBSITE, (V) ELK PROBLEEM, VIRUS, TROJAANS PAARD, OF IETS DERGELIJKS DAT OVERGEDRAGEN KAN WORDEN NAAR OF DOOR DE MOTORSPORT.COM WEBSITE DOOR EEN DERDE PARTIJ, EN/OF (VI) ELKE FOUT OF OMISSIE IN ALLE CONTENT OF VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OPGELOPEN DOOR HET GEBRUIK VAN ALLE CONTENT DIE GEPLAATST, GE-EMAILD, OVERDRAGEN OF OP ANDERE WIJZE BESCHIKBAAR IS GEKOMEN VIA DE MOTORSPORT.COM WEBSITE. MOTORSPORT.COM DRAAGT GEEN GARANTIE, BEVESTIGING OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST AANGEPREZEN OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE MOTORSPORT.COM WEBSITE OF ENIGE VERBONDEN PAGINA OF GETOOND IN ENIGE BANNER OF ANDERE VORM VAN ADVERTENTIE, EN MOTORSPORT.COM IS GEEN PARTIJ OF OP EEN ANDERE MANIER VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT VAN ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDEN DIE PRODUCTEN OF DIENSTEN AANBIEDEN. NET ZOALS BIJ DE KOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA WELK MEDIUM OF IN WELKE OMGEVING DAN OOK, DIENT U ZELF DE SITUATIE GOED TE BEOORDELEN EN VOORZICHTIG TE WERK GAAN WANNEER NOODZAKELIJK.

9. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL IS MOTORSPORT.COM, HAAR MANAGERS, BESTUURDERS, MEDEWERKERS OF AGENTEN, AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORM VAN DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, BESTRAFFENDE OF GEVOLGSCHADE OF IETS DERGELIJKS VOORTVLOEIEND UIT ALLE (I) FOUTEN, OF ONVOLLEDIGHEDEN VAN CONTENT, (II) PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSSCHADE, OP WELKE WIJZE DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT ONZE TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE MOTORSPORT.COM WEBSITE, (III) ALLE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ELKE EN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIELE INFORMATIE DIE HIER IS OPGESLAGEN, (IV) ELKE ONDERBREKING OF STAKING VAN OVERDRACHT NAAR OF VAN DE MOTORSPORT.COM WEBSITE, (V) ELK PROBLEEM, VIRUS, TROJAANS PAARD, OF IETS DERGELIJKS DAT OVERGEDRAGEN KAN WORDEN NAAR OF DOOR DE MOTORSPORT.COM WEBSITE DOOR EEN DERDE PARTIJ, EN/OF (VI) ELKE FOUT OF OMISSIE IN ALLE CONTENT OF VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OPGELOPEN DOOR HET GEBRUIK VAN ALLE CONTENT DIE GEPLAATST, GE-EMAILD, OVERDRAGEN OF OP ANDERE WIJZE BESCHIKBAAR IS GEKOMEN VIA DE MOTORSPORT.COM WEBSITE, HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, EN ONGEACHT OF DE ORGANISATIE GEADVISEERD IS OVER HET MOGELIJKE BESTAAN VAN DERGELIJKE SCHADES. DE HIERVOOR BESCHREVEN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET IN DE BETREFFENDE JURISDICTIE. U ERKENT SPECIFIEK DAT MOTORSPORT.COM NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR GEBRUIKERSINZENDINGEN OF HET LASTERLIJK, BELEDIGEND OF ONWETTIG GEDRAG VAN DERDEN EN DAT HET RISICO VAN SCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET VOORGAANDE VOLLEDIG OP U RUST.

De Motorsport.com Website wordt bestuurd en aangeboden door Motorsport.com vanuit haar faciliteiten in de Verenigde Staten van Amerika. Motorsport.com geeft geen enkele garantie dat de Motorsport.com Website geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Dezen die de Motorsport.com Website bezoeken of gebruiken vanuit andere jurisdicties doen dat op eigen wil en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wet.

10. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Motorsport.com, de moedermaatschappij, managers, bestuurders, medewerkers en agenten te vrijwaren en schadeloos te stellen van en tegen enige en alle claims, schades, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden, en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten) ontstaande uit: (i) uw gebruik van, en toegang tot de Motorsport.com Website; (ii) uw schending van enige voorwaarde van deze gebruikersvoorwaarden; (iii) uw schending van enig recht van derden, inclusief en zonder beperking auteursrecht, eigendomsrecht of privacyrecht; of (iv) enige claim dat een van uw Gebruikersinzendingen schade heeft toegebracht aan een derde. Deze verdediging en schadeloosstellingsverplichting doorstaat deze Gebruikersvoorwaarden en uw gebruik van de Motorsport.com Website.

11. Bevoegdheid tot het accepteren van de Gebruikersvoorwaarden

U bevestigt dat u ofwel ouder bent dan 18 jaar, of beschikt over juridische toestemming van ouder of voogd, en volledig in staat en bekwaam bent de voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze Gebruikersvoorwaarden aan te gaan, en u te houden en te voldoen aan deze Gebruikersvoorwaarden.

12. Overdracht

Deze gebruikersvoorwaarden, en alle rechten en licenties die hieronder vallen, kunnen niet worden overgedragen of toegewezen door u, maar kunnen zonder beperking worden overgedragen door Motorsport.com.

13. Algemeen

U gaat ermee akkoord dat: (i) de Motorsport.com Website uitsluitend gevestigd is in Florida; en (ii) de Motorsport.com Website een passieve website is die niet kan leiden tot persoonlijke jurisdictie van Motorsport.com, noch specifiek noch algemeen, in jurisdicties anders dan Florida. Deze Gebruikersvoorwaarden worden aangestuurd door het interne materieel recht van de Staat Florida, zonder ontzag voor de conflicten van juridische principes. Enige claim of dispuut tussen u en Motorsport.com die in zijn geheel of deels voortkomt uit de Motorsport.com Website zal exclusief worden beoordeeld door een bevoegde rechtbank gevestigd in Miami-Dade County, Florida. Deze Gebruikersvoorwaarden, samen met elk andere juridische notitie gepubliceerd door Motorsport.com op de Motorsport.com Website, vormt de gehele overeenkomst tussen u en Motorsport.com betreffende de Motorsport.com Website.

Als enige bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden, welke volledig in werking zullen blijven. Als geen afstandsverklaring van een voorwaarde van deze Gebruikersvoorwaarden wordt beoordeeld op een verdere of blijvende afstandsverklaring van een dergelijke voorwaarde of andere voorwaarden, en Motorsport.com er niet in slaagt enig recht of bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden te bevestigen zal een afstandsverklaring van een dergelijk recht of bepaling doen gelden. Motorsport.com heeft het recht om deze Gebruikersvoorwaarden op elk moment en zonder bericht te wijzigen, en het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruikersvoorwaarden te herlezen vanwege wijzigingen. Uw gebruik van de Motorsport.com Website na elke wijziging van deze Gebruikersvoorwaarden, betekent uw instemming met en acceptatie van de aangepaste voorwaarden. U EN MOTORSPORT.COM GAAN ERMEE AKKOORD DAT ENIGE REDEN TOT ACTIE VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN DE MOTORSPORT.COM WEBSITE BINNEN EEN (1) JAAR NA DE REDEN TOT ACTIE MOET ZIJN AANGEVANGEN. ANDERS IS EEN DERGELIJKE REDEN TOT ACTIE PERMANENT UITGESLOTEN.

Betalingen, facturering; abonnementen

1. Abonnementen en andere diensten die betaling vereisen, vereisen over het algemeen het gebruik van een geldige creditcard, het gebruik van een geldige PayPal-, Apple Pay-, of Google Pay account, of een bankoverschrijving. Motorsport.com en haar zakelijke partners behouden zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, andere aanvaardbare alternatieve betalingsmethodes voor specifieke diensten of producten vast te stellen. U bent zelf verantwoordelijk voor de verschuldigde kosten voor alle goederen en diensten gekocht via deze site, inclusief, maar niet beperkt tot, toepasselijke belastingen, verzendkosten, verzekering, en alle andere kosten.

2. U kunt de specifieke details met betrekking tot uw abonnement op elk gewenst moment vinden door in te loggen op het Motorsport.com Platform en te klikken op Dashboard onder uw profielafbeelding. U gaat ermee akkoord dat uw abonnement alleen voor individueel gebruik is. Dit betekent dat u geen inhoud (tekst, afbeeldingen of anderszins) van onze websites mag downloaden en/of herpubliceren en/of herverdelen en/of opslaan in een retrieval systeem, geheel of gedeeltelijk, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Motorsport.com. Houd er rekening mee dat het niet respecteren van de voorwaarden van onze service kan resulteren in uw onmiddellijke verbanning en zonder terugbetaling, terwijl verdere juridische stappen tegen u kunnen worden genomen in ernstige gevallen van schending van het auteursrecht. Het uitdelen van uw login details aan anderen kan resulteren in uw ban en geen terugbetaling.

3. Omdat de Service in meerdere tijdzones wordt aangeboden, begint een "dag" voor de toepassing van deze TOS om 12:00 uur Eastern Time en eindigt om 23:59 uur Eastern Time van diezelfde kalenderdag.

4. Facturering. Door het verstrekken van een creditcard of andere door Motorsport.com geaccepteerde betaalmethode ("Betaalmethode") voor uw abonnement, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Motorsport.com gemachtigd is om u abonnementsgeld in rekening te brengen (inclusief voor doorlopende verlengingen totdat u uw abonnement annuleert), eventuele andere kosten voor aanvullende diensten die u mogelijk aanschaft, en eventuele van toepassing zijnde belastingen in verband met uw gebruik van uw abonnement op de Betaalmethode. Als u een andere Betaalmethode wilt gebruiken dan degene waarvoor u zich heeft aangemeld tijdens de registratie, of als er een verandering is in de geldigheid of vervaldatum van uw creditcard, kunt u uw Betaalmethode informatie bewerken door in te loggen op het Motorsport.com Platform en te klikken op Dashboard onder uw profielafbeelding. Wanneer u een Betaalmethode opgeeft om toegang te krijgen tot een abonnement, inclusief in verband met een gratis proefaanbod (indien van toepassing), zal ons systeem proberen de door u ingevoerde informatie te verifiëren. Motorsport.com doet dit door het verwerken van een autorisatie, wat een standaard praktijk is. Motorsport.com brengt u geen kosten in rekening in verband met deze autorisatie. Als uw Betaalmethode vervalt en u uw Betaalmethode-informatie niet bijwerkt of uw account annuleert, machtigt u Motorsport.com om u te blijven factureren, en ongeacht de status van uw Betaalmethode, blijft u verantwoordelijk om te betalen voor eventuele onbetaalde bedragen.

5. Zoals gebruikt in deze TOS, betekent "facturering" ofwel een last of een debitering, zoals van toepassing, tegen uw Betaalmethode. Wij factureren de abonnementskosten aan het begin van uw abonnement of bij het verstrijken van uw eventuele gratis proefperiode, afhankelijk van wat eerder is, en op elke volgende verlengingsdatum (maandelijks of jaarlijks, afhankelijk van wat van toepassing is), tenzij en totdat u uw abonnement opzegt of het account of de dienst anderszins wordt opgeschort of stopgezet overeenkomstig deze voorwaarden. Om de ingangsdatum voor uw volgende verlengingsperiode te zien, logt u in op het toepasselijke Motorsport.com Platform en klikt u op Dashboard onder uw profielafbeelding.

6. Motorsport.com factureert uw Betaalmethode automatisch elke maand of jaar (afhankelijk van het abonnement) in het algemeen op de kalenderdag die overeenkomt met de aanvang van uw abonnement. Zoals in het geval van maandelijkse abonnementen, als uw abonnement begint op een dag die niet in een bepaalde maand valt, factureren wij uw Betaalmethode op de laatste dag van die maand. Als u bijvoorbeeld op 31 januari een betalende abonnee bent geworden, wordt uw Betaalmethode pas op 28 februari gefactureerd. Indien u uw Betaalmethode wijzigt, kan dit resulteren in een wijziging van de kalenderdag waarop u wordt gefactureerd. U erkent dat het gefactureerde bedrag elke maand of jaarperiode kan variëren als gevolg van promotionele aanbiedingen, wijzigingen in uw abonnement, en wijzigingen in de toepasselijke belastingen, en u machtigt Motorsport.com om uw Betaalmethode voor de overeenkomstige bedragen in rekening te brengen. Als Motorsport.com de abonnementskosten of andere kosten voor uw abonnement wijzigt, zal Motorsport.com u vooraf per e-mail van deze wijzigingen op de hoogte stellen en u zult de mogelijkheid hebben om uw abonnement te annuleren voordat een prijsverhoging van kracht wordt. Motorsport.com zal echter niet in staat zijn om u op de hoogte te brengen van veranderingen in eventuele van toepassing zijnde belastingen.

7. Zeer zelden, als er speciale omstandigheden zijn waar Motorsport.com bepaalt dat het gepast is (bijvoorbeeld, uw abonnementsdienst is dagenlang niet beschikbaar als gevolg van technische moeilijkheden), kan Motorsport.com credits verstrekken aan getroffen abonnees. Het bedrag en de vorm van dergelijke credits, en de beslissing om ze te verstrekken, zijn naar eigen en absoluut goeddunken van Motorsport.com, en de verstrekking van credits in één geval geeft niemand recht op credits in de toekomst onder soortgelijke of andere omstandigheden.

8. Lopend Abonnement en Annulering. Uw abonnement blijft van kracht van maand tot maand of op jaarbasis (afhankelijk van het gekozen abonnement), tenzij en totdat u uw abonnement opzegt of het account of de Dienst anderszins wordt opgeschort of stopgezet overeenkomstig deze voorwaarden. U moet uw abonnement ten minste 24 uur voor uw maandelijkse of jaarlijkse verlengingsdatum annuleren om te voorkomen dat u voor de volgende factureringsperiode in rekening wordt gebracht. Motorsport.com zal de maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten plus eventuele van toepassing zijnde belastingen factureren naar de Betaalmethode die u aan Motorsport.com hebt verstrekt tijdens de registratie (of naar een andere Betaalmethode als u uw accountgegevens wijzigt). Als u uw abonnement annuleert, zal de annulering van kracht zijn aan het einde van de dan lopende maandelijkse periode of jaarlijkse periode - dit betekent dat u toegang blijft houden tot uw abonnement voor de rest van die periode, en u zult geen tegoed of terugbetaling ontvangen met betrekking tot de periode tussen de datum waarop u ons informeert over uw annulering en het einde van de lopende maandelijkse periode of jaarlijkse periode. U kunt uw abonnement opzeggen door een e-mail te sturen naar onze klantenservice op tech.support@motorsport.com.

9. Onbetaalde bedragen. Het is belangrijk dat elke abonnee zijn betalingsverplichtingen nakomt waarmee hij heeft ingestemd. Dienovereenkomstig behoudt Motorsport.com zich het recht voor om bedragen te vorderen die u niet betaalt in verband met uw abonnement. U blijft aansprakelijk voor al deze bedragen en alle kosten in verband met de inning van deze bedragen, met inbegrip van, zonder beperking, bankkosten, incassokosten, redelijke advocaatkosten, en arbitrage of gerechtelijke kosten.

10. Motorsport.com Abonnementsniveaus. Een abonnement op "Motorsport Prime" onderwerpt de abonnee aan een relatief beperkte hoeveelheid advertenties in vergelijking met niet-abonnees. Een abonnement op een "No-Ads" abonnement zal de abonnee alleen in staat stellen om Motorsport.com te gebruiken met een beperkt aantal advertenties in vergelijking met niet-abonnees.

Meld je gratis aan

 • Snel toegang tot je favoriete artikelen

 • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

 • Laat je horen met de reactiemodule

Motorsport prime

Ontdek premium content
Abonneer

Editie

Nederland